Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Romy Zuidveld, handelend onder de naam: Nymphaea Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Nymphaea Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf

Website: www.nymphaeafotografie.com
Telefoon : +31 (0)6 46925835
Kvk : 72941995

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn meerdere pakketten zoals omschreven op de site. Zijn er andere afspraken overeen gekomen dan bevestig ik dit in de offerte.

Nadat per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen per mail van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Nymphaea Fotografie kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto's worden in jpg, worden binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd tenzij anders is overeengekomen.

De beeldselectie van de fotoshoot wordt door Nymphaea Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Romy bepaald. Alle bestanden worden bewerkt op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Nymphaea Fotografie typerende wijze van bewerken.
Foto`s voor een album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto's hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na bewerken het eindproduct. Indien er veel mensen bij de fotoshoot aanwezig zijn kan het zijn dat dit het aantal foto's beïnvloed die gedurende de fotoshoot spontaan kunnen worden gemaakt. Nymphaea Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor.

Foto's en gebruik (zie ook auteursrecht)

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto's maken.

Klanten mogen de foto's zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto's mogen op social media gedeeld worden.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto's en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Nymphaea Fotografie (www.nymphaeafotografie.com). .
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Nymphaea Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan. Foto's mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst.

Auteursrecht foto's

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

  • Het is niet toegestaan foto's van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto's mogen wel gedeeld worden op Social media.

  • Bij het leveren van de foto's heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

  • Het is niet toegestaan foto's in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto's voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto's niet gebruiken.

  • De klant mag foto's voor privégebruik op social media plaatsen.

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. 'mee' te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto's

Foto's uit de reportage mogen door Nymphaea Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Nymphaea Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto's en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door Nymphaea Fotografie tijdelijk bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is Nymphaea Fotografie niet aansprakelijk.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op

een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde fotoafdrukken is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Wijze van betalen

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen.

Nymphaea Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico's op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.

Nymphaea Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.
Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Nymphaea Fotografie stelt een andere datum voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Indien u zelf wilt annuleren, is dit mogelijk tot 48 voorgaande de fotoshoot. Annuleert u binnen 48 uur, dan worden er kosten in rekening gebracht.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende datum. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto's door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt.

Aanvullende informatie

De reiskosten zijn inclusief tot 25 km

Disclaimer

Nymphaea is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. Nymphaea geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Nymphaea Fotografie.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Nymphaea het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.